Akce

Hlavní stránka

Akce

Poslední setkání partnerů projektu dne 25.04.2013 v Drážďanech

Jeden den po závěrečné konferenci se partneři projektu CROSS DATA setkali na Saském státním ministerstvu vnitra, aby prodiskutovali poslední činnosti v rámci projektu a shrnuli a vyhodnotili přeshraniční spolupráci v rámci projektu a vlastní průběh projektu.

CROSS-DATA závěrečná konference dne 24.04.2013

Upřesňující informace

Workshop konaný dne 18.03.2013 v Drážďanech

coming soon...

Workshop dne 20.02.2013 v Karlových Varech

V rámci tohoto workshopu informoval hostitel projektové partnery o výsledcích jejich modelového zámeru. Dalsí podstatnou soucástí tohoto pracovního setkání byl aktuální stav prací na RIS a dalsí príprava Záverecné konference.

Workshop konaný dne 22.01.2013 v Lichtentanne

Na první setkání partnerů projektu v roce 2013 pozval Plánovací svaz regionu Saská Kamenice (Chemnitz). Projednával se aktuální stav prací na Informačním systému územního plánování (RIS) a další produkty projektu, na nichž se ještě pracuje. Dalším tématem byla koncepce a organizace závěrečné konference. Dohodu o spolupráci postoupil vedoucí partner karlovarským partnerům k podpisu.

Workshop konaný dne 07.11.2012 v Liberci

V rámci tohoto workshopu konaného v České republice se uskutečnila výměna informací mezi projektovými partnery o aktuální obsahové stránce projektu a o stavu finančního hospodaření projektových partnerů. Byl vzájemně odsouhlasen i postup až do doby ukončení projektu a dohodnuty i další workshopy.

Školení konaný dne 16./17.10.2012 v Drážďanech/Karlových Varech

Dne 16.10.2012 seznámila vývojařská firma německé a o den později i české projektové partnery s obsluhou informačního systému pro územní plánování.

Workshop konaný dne 10.10.2012 v Liberci

Na tomto workshopu představila vývojářská firma všem projektovým partnerům internetový informační systém. Dále byly projednány detaily k přejímce a školení o administraci a redakci systému, která se budou následně konat.

Workshop konaný dne 30.08.2012 v Drážďanech

Regionální plánovací svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko pozval na 30.08.2012 partnery projektu na workshop do Drážďan, v jehož rámci byl live představen aktuální stav vypracovávaného informačního systému územního plánování a bylo provedeno vzájemné odsouhlasení technických detailů. Dále referovali partneři z Karlových Varů o výsledku evaluace svého modelového projektu.

Workshop ve dnech 31.07. až 01.08.2012 v Karlových Varech

První den se partneři projektu zabývali interními dohodami za účelem zajištění udržitelnosti a dalšího provádění projektu.
Druhý den byly představeny výsledky evaluace prototypu a diskutovaly se otevřené otázky týkající se technické realizace  informačního systému územního plánování.

Workshop konaný dne 21.06.2012 v Meerane

V rámci workshopu byl představen prototyp informačního systému územního plánování a dohodlyse další funkce jeho technické realizace.

Workshop ve dnech 29. až 30.05.2012 v Drážďanech

Pracovní skupina RIS odsouhlasila v prvním dnu workshopu funkce systému (mj. obrazovku portálu a redakce, management uživatelů).
Druhý den byl všem partnerům prezentován stav vývoje informačního systému územního plánování. Dalším tématem byla udržitelnost systému a stav zpracování modelových projektů.

Workshop konaný dne 02.05.2012 v Cvikova

Plánovací sdružení Region Saská Kamenice (Chemnitz) pozvalo na 2.5.2012 pracovní skupinu RIS na workshop do Cvikova (Zwickau), na kterém se projednávaly technické detaily týkající se vybudování informačního systému pro územní plánování.

Workshop konaný dne 11.04.2012 v Drážďanech

Dne 11.4.2012 se v Saském ministerstvu vnitra konala zahajovací akce pro realizaci Česko-německého informačního systému pro územní plánování (zkratka v NJ je RIS). Firma pověřená vedoucím partnerem představila svou koncepci, další plánované kroky projektu včetně příslušného harmonogramu. Na závěr se v pracovní skupině RIS diskutovalo o technických otázkách.

Workshop konaný dne 19.03.2012 v Karlových Varech

Na workshopu v Karlových Varech se diskutovalo mj. o dohodě týkající se udržitelnosti a byla představena priorizace služeb, které budou používány jako prototypy.

Workshop konaný dne 28.02.2012 v Liberci

Rok před ukončením projektu CROSS-DATA se projednával stav prací ke katalogu dat a značek a rovněž probíhající zadávání veřejných zakázek. Dalším tématem bylo zajištění udržitelnosti projektu.

Workshopu dne 06./07.12.2011 v Drážďanech

Na dvoudenním workshopu v Nadaci Brücke-Most v Drážďanech byla představena finální verze specifikace požadavků a mezi partnery projektu odsouhlasena. Druhý den zasedání se projektoví partneři zabývali interními záležitostmi, například realizací projektu a financemi.

Workshopu dne 24.11.2011 v Drážďanech

V rámci tohoto workshopu se řešila finální forma betaverze specifikace požadavků.

Saksé zasedání aktérů regionálního plánování ve dnech 03. až 04.11.2011 v Höckendorfu

Saské zasedání pracovníků územního plánování regionů se konalo s názvem „Územní plánování a regionální rozvoj bez hranic – aktuální výzvy se zvláštním ohledem na přeshraniční aspekty“.

V centru pozornosti byly tentokrát otázky kooperace a přeshraniční spolupráce.

Přednášky

Upřesňující informace

Studijní cesta ve dnech 22. až 23.09.2011 do Arnhemu (Nizozemsko)

Bylo uspořádáno dvoudenní, trilaterální setkání s výměnou zkušeností o projektech CROSS-DATA, SIGRS/GISOR a X-border-GDI. Cílem studijní cesty byla výměna informací o přeshraničních projektech a dosažených vědomostí v rámci projektů, a rovněž byly projednány hlavní oblasti prací a dosažené zkušenosti při vytváření přeshraničních struktur výměny geodat.

Zpráva: Interní práce v rámci projektu

Workshopu dne 15.09.2011 v Drážďanech

Pokračování diskuse k verzi Beta zadávací dokumentace a vyjasnění otevřených otázek k zadávací dokumentaci.

Workshopu dne 09.09.2011 v Drážďanech

Byla představena verze Beta k zadávací dokumentaci a proběhla diskuse o otevřených otázkách.

Workshopu dne 09.06.2011 v Ústí nad Labem

Vedle finálního odsouhlasení sémantického srovnání českých a německých položek katalogu dat byl představen návrh databanky katalogu dat. Dále se na tomto workshopu diskutovalo o získání metadat a rovněž se projednával další postup při pořizování katalogu značek.

Workshopu dne 13.04.2011 v Ústí nad Labem

V rámci tohoto workshopu se provedlo sémantické porovnání jednotlivých položek české a německé verze katalogu dat, přiřazení stejných nebo podobných obsahů a také se provedl výběr dat, která nejsou porovnatelná.

Workshopu dne 04.-05.04.2011 v Radebeul

Na tomto workshopu se diskutovalo o požadavcích uživatelů na informační systém územního plánování (zadávací dokumentace/specifikace), odosuhlasily se otázky týkající se katalogu dat a diskutovalo se o obsahu a dalším postupu pro vytvoření dvojjazyčné brožury k systémům územního plánování. Projednávaly se také první představy o kartografických signaturách k zobrazení prostorových informací.

Workshopu dne 24.03.2011 v Karlových Varech

Tento workshop sloužil detailnímu sladění česko-německého katalogu dat a k vyjasnění otázek, které musely obě strany řešit při vypracovávání dvojjazyčné brožury Plánovací systémy.

Workshopu dne 21.02.2011 v Plauen

Předmětem diskuse bylo strukturální přizpůsobení českého a německého katalogu dat a jeho technická realizace

Workshopu dne 15.12.2010 v Ústi

Na workshopu v Ústí byl diskutován a odsouhlasen postup pro vypracování dvoujazyčné brožury „Systémy územního plánování“ a pro vypracování katalogu dat, který bude základnou pro požadavky na Informační systém pro územní plánovánían das Rauminformationssystem, besprochen und abgestimmt.

Workshopu dne 04.11.2010 v Cunewalde

V Cunewaldu byly představeny obsahy a zobrazení v plánech územního řádu (plánu) Saska a České republiky a proběhla diskuse o rozdílech obou plánovacích systémů. 

Workshopu dne 20.10.2010 v Plauen

Na workshopu v Plavně pokračovala dále diskuse o druhu a rozsahu územně-plánovacích dat, potřebných v projektu pro Informační systém pro územní plánování (katalog dat) a o jeho podkladech.

Wohshopu dne 15.09.2010 v Drážďanech

Na tomto workshopu byly prezentovány projekty relevantní pro CROSS DATA. V návaznosti na to proběhla diskuse o profilu požadavků katalogu dat a o identifikaci jeho přeshraničních a územně relevantních obsahových bodech.

 

Zahajovací politická pořádaná dne 14.09.2010 v Drážďanech

Upřesňující informace

Workshopu dne 08.09.2010 v Karlových Varech

Na tomto prvním workshopu byla představena organizace projektu a upřesněno rozdělení do pracovních balíčků. Dále byly podány informace o pořizování dat a typech dat obou zúčastněných zemí.

1. Setkání partnerů dne 24.03.2010 v Drážďanech

1. setkání partnerů projektu se konalo 24.03.2010 v SAB (Saská banka pro rozvoj). Na tomto setkání byl odsouhlasen projektový rámec a organizace projektu, jakož i odpovědnost za pracovní balíčky.

Vnějších akce

Sächsisches GIS-Forum 2013 ve dnech 29. až 30.01.2013 v Drážďanech

Upřesňující informace

GIS-DAY 2011 ve dnech 22. až 24.11.2011 v Liberec

Upřesňující informace

AGIT 2011 ve dnech 06. až 08.07.2011 v Salzburg

Upřesňující informace

Přednášky

EUREGIA 2010 ve dnech 25. až 27.10.2010 v Leipzig

Upřesňující informace

Přednášky