Výsledky

Hlavní stránka

Výsledky

V rámci projektu CROSS-DATA programu Cíl 3 vyvinuli čeští a saští pracovníci  územně-plánovacích orgánů regionů a informatici z geoinformatického systému společně webový informační systém územního plánování za účelem překonání existujících hranic v plánování.

 Webový informační systém pro územní plánování poskytuje pro rozhodování v oblasti územního a dalšího oborového plánování a pro zájemce z řad občanů vždy aktuální dvoujazyčné odborné informace a relevantní prostorová data o českosaském pohraničí.

Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko

Předkládaná dvoujazyčná publikace, která byla v rámci projektu CROSS-DATA, financovaného z programu Cíl 3, připravena českými a saskými pracovníky územního plánování, má sloužit k prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti územního plánování. Odráží společné znalosti rozdílných systémů územního plánování v České republice a ve Svobodném státě Sasko. Jejím cílem je pomáhat především pracovníkům územního plánování a zájemcům z řad odborné veřejnosti k lepšímu pochopení systému územního plánování sousední země a usnadnit jejich vzájemnou koordinaci.

1. aktualizace 12/2015

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka je ke stažení dostupná všem uživatelům česko-saského informačního systému pro územní plánování (ISÚP). Pro zjednodušení začátku práce s ISÚP v ní jsou jednoduchou formou popsány nejdůležitější funkce ISÚP. Přímo v ISÚP si lze tuto příručku kdykoli vyvolat prostřednictvím nápovědy.

stav: 05/2013

Závěrečná zpráva o projektu CROSS-Data

Předkládaná závěrečná zpráva projektu dokumentuje práci a výsledky projektu CROSS-DATA – přeshraniční management dat pro územní plánování (česko-saský informační systém pro územní plánování), který byl financován z programu EU Cíl 3.  Slouží i k představení internetového česko-saského informačního systému pro územní plánování (ISÚP), vyvinutého v rámci projektu CROSS-DATA a možností jeho využití. Zpráva dále obsahuje výhled na budoucí možnosti dalšího využití výsledků.

katalog značek

Tato brožura je určena jak pro německé tak i pro české uživatele. Obsahuje symboly pro zobrazení atributů v mapovém okně ujednané v květnu 2013. Díky speciálnímu skládání lze symboly českého zobrazení mapy přímo porovnat s německými.

Model projektu: Územní studie horských oblastí

Dokumentace územního plánování představuje principy rozvoje území, vymezující rozvojová území, rozvojové osy a specifická území.

 Dále v ní jsou navrženy plochy a koridory pro stavby a stavební záměry jako veřejné prospěšné stavby (opatření), a územní rezervy s nadregionálním významem. Stejně tak určuje podmínky a priority pro realizaci těchto námětů. Stavební zákon určuje povinnost pravidelné aktualizace PsGE (principů rozvoje území???).

 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, vytváří studie určitých oblastí, které pak jsou vhodné pro aktualizaci principů rozvoje území (podklady pro územní plánování). Z Územní studie horských oblastí jsou především očekávány důležité podněty pro aktualizaci principů rozvoje území, protože existují významné regionální a region přesahující podmínky.

stav: 11/2012

Model projektu: Vývoj regionální koncepce kompenzačních ploch retenčních prostor pro Labe v regionu plánování Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří

 

Upřesňující informace

Interní dokumenty

Katalog dat (Interní dokument)

V rámci projektu byly a jsou vyvíjeny metody pro zlepšení srovnatelnosti prostorových informací, relevantních pro územní plánování. Předpokladem je diskuse na národní a přeshraniční úrovni.
Z ní vyplývá dvoujazyčný Katalog dat, v jehož rámci bylo provedeno porovnání oborových témat a byla zohledněna jejich právní účinnost.
Mezi českými kraji a saskými plánovacími svazy nebyla dohodnuta jednotná pravidla pro zobrazení. Společné zobrazení ve formě odsouhlasených specifických značek každé země probíhá na základě Katalogu značek.

Příručka pro administrátory (Interní dokument)

Příručka pro administrátory je určena administrátorům ISÚP a podává přehled o architektuře systému, požadavcích na systém, instalaci a možnostech konfigurace ISÚP. Dostupná je proto pouze zaregistrovaným administrátorům systému a kooperačním partnerům projektu CROSS-DATA.

CROSS-DATA – prototyp česko – saského informačního system (Interní dokument)

coming soon

Detailní specifikace (Interní dokument)

Detailní specifikace tvoří odborný a obsahový základ pro realizaci Informačního systému pro územní plánování (ISÚP) projektu CROSS-DATA. Základem této Detailní specifikace jsou Specifikace požadavků, výsledky workshopů a výslekdy pracovního celku "vyhodnocení použitelnosti disponibilních softwarových komponent".

Specifikace požadavku na cesko – saský informacní systém pro územní plánování (Interní dokument)

Za úcelem vytvorení jednotné vedomostní základny prodiskutovali a projednali ceští a saští projektoví partneri rozdíly v systémech územního plánování vobou zemích. Na základe tohoto srovnání a soubežne s tímto procesem byly zpracovány odborné požadavky na budoucí systém pro územní plánování. Další významnou aktivitou v projektu bylo zpracování predloženého dokumentu (Specifikace požadavku) pro webový informacní systém pro preshranicní územní plánování, jenž se bude v rámci projektu vyvíjet. Vycházeje ze Specifikace požadavku se bude následne zpracovávat Specifkace povinností, jež tvorí základ pro vývoj informacního systému pro územní plánování (ISÚP) v rámci projektu CROSS-DATA.

Manuál projektu CROSS-DATA: Přeshraniční management dat pro oblast prostorového plánování (Česko-saský informační systém územního plánování) (Interní dokument)

Předkládaný manuál projektu je pomůckou pro dokumentaci pravidel a postupů při koordinaci projektu, finančního managementu a pro interní i externí komunikaci partnerů v projektu CROSS-DATA realizovaného v rámci programu Ziel3 / Cíl 3. Je vodítkem pro pracovní postupy projektu a má sloužit jako kompendium pro organizační otázky v rámci projektové činnosti. Zároveň podává krátký přehled o obsahové stránce projektu CROSS-DATA z programu Ziel3 / Cíl 3, přičemž všechny odborné práce a výstupy budou pojednány v příslušných odborných dokumentech a nejsou cílem manuálu projektu. Těžištěm manuálu jsou nejdůležitější pravidla pro program a projekt, která je třeba brát v úvahu při realizaci dotovaného projektu.

Trilaterální výměna zkušeností CROSS-DATA – SIGRS/GISOR – X-border-GDI 22. a 23. září 2011 v Arnhemu (NL) Zpráva (Interní dokument)

Dne 22.09. a 23.09.2011 došlo k výměně informací a zkušeností v rámci projektů CROSS-DATA, SIGRS-GISOR a X-border-GDI v Arnhemu, z důvodu výměny rozdílných, komplementárních důležitých pracovních postupů a také dosavadních zkušeností. Tato zpráva dokumentuje tuto studijní cestu.

Popis požadavků na územní informační systém z pohledu územního plánování a plánování ŽP (Interní dokument)


Dohoda o spolupráci při provozování informačního systému pro územní plánování (ISÚP) po ukončení projektu CROSS-DATA (Interní dokument)

Partneři projektu CROSS-DATA vyvíjejí v průběhu realizace projektu (01. března 2010 – 31. května 2013) webový přeshraniční česko-saský informační systém pro územní plánování (ISÚP). Důvodem pro uzavření této dohody je zajištění funkčnosti česko-saského informačního systému pro územní plánování (ISÚP) po dobu udržitelnosti projektu. Po ukončení projektu má být ISÚP po dobu udržitelnosti projektu využíván partnery. Povinností partnerů je zajistit, aby po dobu 5 let po ukončení projektu byl zajištěn účel dotace, pro nějž byla finanční podpora schválena (srov. § 6 odst. 1 smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků uzavřené mezi Saskou rozvojovou bankou – dotační bankou a Saským státním ministerstvem vnitra ze dne 25. září 2012)