Ochrana osobních údajů

 

© CROSS-DATA – veškerá práva vyhrazena.

Veškeré stránky této internetové prezentace podléhají autorskému právu projektu CROSS-DATA. To platí především pro texty, obrázky a grafiku.

Rozmnožování nebo používání těchto stránek (buď částečně nebo celých) v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejnění (rovněž na internetu) je možné pouze po předchozím souhlasu.

Tisk a vyhodnocování tiskových zpráv a výtahů z projevů je možné pouze se souhlasem Lead partnera projektu.

Používání obrázků, které jsou poskytovány ke stažení, je povoleno výlučně pro zpracování aktuálních tiskových zpráv.

Povolení k publikování internetových stránek může udělit redakce.

Obrázky, grafiky, texty nebo ostatní soubory mohou být zčásti nebo celé chráněny autorskými právy třetích osob.

Všechny v rámci internetové nabídky uváděné a případně třetími osobami chráněné obchodní, ochranné a výrobní značky a značky zboží podléhají bez omezení ustanovením příslušně platného označení a majetkovým právům příslušného registrovaného vlastníka. Pouhé uvedení v naší internetové nabídce nepřipouští závěr, že obchodní značka není chráněna právy třetích osob.

Veškeré doručené osobní údaje (například jméno, e-mailová adresa) budou využity pouze pro zaslání požadovaných informací a nebudou předávány třetím osobám. Pokud nám chcete zaslat e-mail s důvěrným obsahem, doporučujeme Vám jej zašifrovat, abyste tak během jeho přenosu zamezili jeho přečtení neoprávněnou osobou a jeho pozměnění.

Odpovědnost za obsah
I když se snažíme o aktuálnost, úplnost a správnost obsahů našich internetových stránek, nemůžeme za to převzít odpovědnost.

V souladu s § 7 odst. 1 Zákona o telekomunikačních službách (Teledienstgesetz – TDG) zodpovídáme jako poskytovatel služeb za vlastní obsahy na našich stránkách v souladu s obecně závaznými předpisy.

Závazek dozoru nad předanými nebo uloženými cizími informacemi však neexistuje (§§ 8-10 Zákona o telekomunikačních službách). V okamžiku, kdy nám bude známo porušení předpisů, bude příslušný obsah obratem odstraněn. Zodpovědnost v tomto smyslu však přebíráme až okamžikem, kdy jsme konkrétní porušení právních předpisů vzali na vědomí.

Odpovědnost za odkazy
Naše internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky třetích subjektů. Na obsah těchto odkazovaných stránek nemáme žádný vliv. Za správnost obsahu zodpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel, proto ve vztahu k těmto stránkách nepřejímáme žádnou odpovědnost.

Cizí internetové stránky jsme v době přidání odkazu na naše stránky vyhodnotili z hlediska možného porušení právních předpisů. V době, kdy jsme odkaz přidávali na naše internetové stránky, nebylo porušení předpisů patrné. Neustálé vyhodnocování veškerého obsahu na stránkách, na které odkazujeme, aniž bychom měli skutečné poznatky o porušení právních předpisů, nejsme schopni zajistit. Získáme-li poznatky o porušení právních předpisů, provedeme okamžitě odstranění odkazu na dané stránky.

Autorské právo
Obsah a díla, umístěná na těchto internetových stránkách, vytvořená provozovatelem těchto stránek, podléhají německému autorskému právu. Veškeré příspěvky třetích osob jsou označené. Rozmnožování, zpracovávání, šíření a jakékoli používání mimo hranic autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora, případně zpracovatele. Kopírování těchto stránek je možné pouze pro soukromé, ne však pro účely komerční.

Právní účinnost tohoto Vyloučení odpovědnosti
V případě, že některá ustanovení nebo formulace tohoto Vyloučení odpovědnosti jsou nebo budou neplatná, zůstávají ostatní ustanovení z hlediska svého obsahu a platnosti tímto nedotčena.