Pracovní celky

AP2

Vytvoření spolené znalostní základny

Vytvoření spolené znalostní základny

Jaké jsou nejdùležitjší znaky rùzných systémù územního plánování? Co mají spoleného, v em se liší?
Při hledání odpovdi na tuto otázku budou v první fázi systematicky shromáždny, centráln zpracovány a dokumentovány všechny relevantní informace tak, aby byly srovnatelné. Partneři projektu se ve spolených workshopech seznámí s rùznými systémy a budou mít již zde příležitost diskutovat o požadavcích, které klade územní plánování na prostorové informace. Cílem je vzájemn dosáhnout skuteného pochopení plánovacích systémù partnerských stran.

AP3

Plán a koncepce esko-saského informaního systému pro územní plánování

Plán a koncepce esko-saského informaního systému pro územní plánování

Kterým cílovým skupinám je připravovaný systém uren? Jaké požadavky mají budoucí uživatelé na informaní systém územního plánování? Jak vypadají technické, odborné a právní rámcové podmínky? Které údaje a služby a v jaké form jsou k dispozici?
Projektoví partneři vypracují spolen na základ odpovdí na tyto otázky detailní katalog požadavkù na esko-saský informaní systém územního plánování. V souladu s dohodami zpracují potřebná data ze svých regionù a připraví je ve vhodné form pro zapracování do systému. Krom toho sjedná tato pracovní skupina spolené řešení jednotného zpùsobu grafického zobrazení dat.
Paraleln probíhá nepřetržitá komunikace a výmna informací s jinými projekty, zejména s projektem programu Cíl 3, který se zabývá vypracováním metody pro přeshraniní harmonizaci dat.

AP4

Technická realizace

Technická realizace

Realizace internetového esko-saského informaního systému územního plánování probíhá v souladu s vypracovaným detailním katalogem požadavkù. V rámci tohoto pracovního balíku bude vytvořena technická infrastruktura, vypracuje se uživatelské rozhraní systému a zpřístupní data za pomoci služeb vizualizace. Projektoví partneři doprovázejí celý proces ve workshopech GIS a diskuzích, které zajistí, že budou do systému bez zbyteného zdržení a koordinovan dodávány aktuální poznatky.

AP5

Modelové projekty

Modelové projekty

V modelových projektech, které se budou zabývat klíovými a  „typickými“ úkoly územního plánování, se nový informaní systém vyzkouší v tchto oblastech:

  • Analýza a srovnání potenciálù hospodářského rozvoje v Karlovarském kraji na základ informaního systému územního plánování
  • Vypracování koncepce územní kompenzace úbytku retenních prostor na Labi v regionu Horní údolí Labe/východní Krušnohoří
  • Rozhraní mezi plány územního rozvoje na úrovni regionù a obcí jako téma, na kterém se budou podílet vybrané obce

AP6

Práce s veřejností

Práce s veřejností

Pro pozdjší využití systému v praxi je dùležité, aby případní uživatelé, jako jsou regionální a komunální úřady územního plánování, dostali vasné informace a byli do projektu zapojeni. Také pro veřejnost se připraví informace v závislosti na cílové skupin.

AP7

Management a koordinace projektu

Management a koordinace projektu

Odbornou koordinaci a řízení financí projektu převezme Saské ministerstvo vnitra jako hlavní partner za podpory přizvané externí organizace Infrastruktur&Umwelt. Dodržení podmínek programu Cíl 3, řízení projektu a realizace jeho zámru probhne v úzké spolupráci se všemi úastníky projektu.

© Copyright - Cross Data