Výsledky

Přehled veřejně dostupných dokumentů

Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko

Předkládaná dvoujazyčná publikace, která byla v rámci projektu CROSS-DATA, financovaného z programu Cíl 3, připravena českými a saskými pracovníky územního plánování, má sloužit k prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti územního plánování. Odráží společné znalosti rozdílných systémů územního plánování v České republice a ve Svobodném státě Sasko. Jejím cílem je pomáhat především pracovníkům územního plánování a zájemcům z řad odborné veřejnosti k lepšímu pochopení systému územního plánování sousední země a usnadnit jejich vzájemnou koordinaci.

1. aktualizace 12/2015

2. Obsah 03/2020 ((Svobodny stat Sasko, nĕmčina)

Česko – saský informační systém pro územní plánování

V rámci projektu CROSS-DATA programu Cíl 3 vyvinuli čeští a saští pracovníci  územně-plánovacích orgánů regionů a informatici z geoinformatického systému společně webový informační systém územního plánování za účelem překonání existujících hranic v plánování.

Web byl v roce 2019 zrušen.

Závěrečná zpráva o projektu CROSS-Data

Předkládaná závěrečná zpráva projektu dokumentuje práci a výsledky projektu CROSS-DATA – přeshraniční management dat pro územní plánování (česko-saský informační systém pro územní plánování), který byl financován z programu EU Cíl 3. Slouží i k představení internetového česko-saského informačního systému pro územní plánování (ISÚP), vyvinutého v rámci projektu CROSS-DATA a možností jeho využití. Zpráva dále obsahuje výhled na budoucí možnosti dalšího využití výsledků.

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka je ke stažení dostupná všem uživatelům česko-saského informačního systému pro územní plánování (ISÚP). Pro zjednodušení začátku práce s ISÚP v ní jsou jednoduchou formou popsány nejdůležitější funkce ISÚP. Přímo v ISÚP si lze tuto příručku kdykoli vyvolat prostřednictvím nápovědy.

stav: 05/2013

Model projektu: Vývoj regionální koncepce kompenzačních ploch retenčních prostor pro Labe v regionu plánování Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří

Modelový projekt zádržných prostor pro případ povodní na Labi

Řeka je komplexní systém: Když se na jednom místě nivy omezí prostor pro rozlití záplavové vody, projevuje se to na jiném místě vyšším stavem vody, většími zaplavenými plochami nebo zrychleným odtokem. Takové jevy se nezastaví ani před hranicemi státu nebo země. Chceme-li v krajině říčních niv výrazně změněné člověkem zabránit nepříznivým důsledkům pro objekty nacházející se v blízkosti řeky, jsou zapotřebí opatření na jejich kompenzaci a znovuzískání.

Na Labi v saském regionu plánování Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří je těžké najít vhodné plochy.pro znovuzískání a kompenzaci, protože je údolí Labe velmi úzké nebo hustě osídlené. Podobné jsou poměry v České republice, kde se však podařilo vytvořit možnosti zadržování výstavbou přehrad. V regionu Horního Polabí/Východního Krušnohoří, kde není stavba přehrad na Labi možná, je důležité pomocí územního plánování zajistit těch několik málo vhodných ploch pro znovuzískání a zachovat je pro kompenzační a zlepšovací opatření.

V rámci projektu EU CROSS DATA vypracoval Svaz pro regionální plánování již předložené vodohospodářské zkoumání ohledně možných kompenzačních opatření pro využívání v územním plánování. Byla vytvořena dokumentace ke každé ploše, které se opatření týká, ve které jsou popsány oblasti a je zobrazena mapa a letecký snímek. Poté byly plochy porovnány s územním plánováním sídelních útvarů obcí, aby se zjistilo, kde jsou již plány zástavby účinné nebo se tvoří. Kromě toho bylo prověřeno, které plochy jsou již nyní v regionálním plánu zajištěny jako prioritní oblasti či vyhrazené oblasti pro ochranu proti povodním.

Jako další krok se konalo slyšení Zemské správy údolních přehrad Saska, Zemského ředitelství Saska a Vodních úřadů okresů Míšeň, Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří a zemského hlavního města Drážďany k plochám opatření, ze kterého vyplynulo, že z odborného vodohospodářského hlediska nelze všechna dokumentovaná opatření doporučit k realizaci.

V průběhu projektu se navíc ukázala potřeba právně vyjasnit, co se konkrétně rozumí pod pojmem „zádržný prostor pro případ povodní“ a jaké požadavky musí být splněny, aby bylo možno plochy pro znovuzískání stanovit v regionálním plánu s právní jistotou jako prioritní území a tak je vyjmout z budoucího stavebního využití. Jeden německý a jeden český výzkumný ústav k tomuto tématu vypracovaly v úzké spolupráci posudek, který osvětluje právní situaci jak na saské tak i na české straně (Institut pro ekologický územní rozvoj Drážďany, Ústav územního rozvoje Brno). V březnu 2013 se v Drážďanech k tomuto záměru konal za podpory Saského zemského úřadu životního prostředí, zemědělství a geologie německo-český workshop.

Plochy vyplývající z uvedených pracovních kroků budou zobrazeny v novém informačním systému pro územní plánování. Zájemci se tak budou moci informovat na internetu o plochách pro kompenzaci a znovuzískání. Navíc mají být vhodné plochy při aktualizaci územního plánu, která má dle očekávání začít v červenci 2013, zabezpečeny pro územní plánování.

Model projektu: Územní studie horských oblastí

Dokumentace územního plánování představuje principy rozvoje území, vymezující rozvojová území, rozvojové osy a specifická území.

Dále v ní jsou navrženy plochy a koridory pro stavby a stavební záměry jako veřejné prospěšné stavby (opatření), a územní rezervy s nadregionálním významem. Stejně tak určuje podmínky a priority pro realizaci těchto námětů. Stavební zákon určuje povinnost pravidelné aktualizace PsGE (principů rozvoje území???).

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, vytváří studie určitých oblastí, které pak jsou vhodné pro aktualizaci principů rozvoje území (podklady pro územní plánování). Z Územní studie horských oblastí jsou především očekávány důležité podněty pro aktualizaci principů rozvoje území, protože existují významné regionální a region přesahující podmínky.

stav: 11/2012

Katalog značek

Tato brožura je určena jak pro německé tak i pro české uživatele. Obsahuje symboly pro zobrazení atributů v mapovém okně ujednané v květnu 2013. Díky speciálnímu skládání lze symboly českého zobrazení mapy přímo porovnat s německými.

© Copyright - Cross Data